مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره

مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل

علی یاری

ابوالفتح ابراهیمی

فرهاد جهانگیری

سوابق اجرایی:

قائم مقام مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر
عضو هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر
رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دنا
معاون راهبردی و توسعه بازار شرکت بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی (شرکت ملی صنایع مس ایران)
قائم مقام مدیرعامل هلدینگ توسعه کشت و صنعت ملی
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروکاران (پتروشیمی شازند)

سوابق علمی:

دکتری مدیریت بازرگانی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی

محمد زین العابدین

مهدی فتاحی