سهامداران

شرکت پتروفرهنگ 51 %
گروه مالی صادرات 46.5 %
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 2.3 %
دیگر سهامداران 0.2 %
شرکت پترو فرهنگ

شرکت پترو فرهنگ

تعداد سهام : 5,099,272,978
شرکت گروه مالی سپهر صادرات

شرکت گروه مالی سپهر صادرات

تعداد سهام : 4,657,394,196
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

تعداد سهام : 234,014,070
شرکت توسعه ساختمان سپهر تهران

شرکت توسعه ساختمان سپهر تهران

تعداد سهام : 1,641,976
پتروشیمی آریا منطقه آزاد چابهار

پتروشیمی آریا منطقه آزاد چابهار

تعداد سهام :100
شرکت واسپاری سپهر صادرات

شرکت واسپاری سپهر صادرات

تعداد سهام : 1,641,976
شرکت توسعه اوج سپهر اصفهان

شرکت توسعه اوج سپهر اصفهان

تعداد سهام : 12,905
شرکت پتروشیمی مهتاب پارسیان

شرکت پتروشیمی مهتاب پارسیان

تعداد سهام : 100
شرکت کارت ایران

شرکت کارت ایران

تعداد سهام :100