اخبار

قطب 2
شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان منتشر کرد

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران نوبت اول

شرکت قطب پترو شیمی سپهر لاوان در نظر دارد ن سبت به انتخاب پیمانکار صلاحیتدار و واجد شرایط جهت واگذاري “باقیمانده عملیات اجرائی احداث فاز«2» هتل سپهر “ واقع در شیرینو عسلویه به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینو سیله از کلیه شرکت هاي پیمانکاري که
الزاما” داراي پایه یک ابنیه و حداقل داراي پایه سه تاسیسات (توامان) و سایر مدارك معتبر ذکر شده در این فراخوان ، جهت شرکت در ارزیابی کیفی دعوت به عمل می آید:

 

1 – مناقصه گزار: شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان
2 – آدرس مناقصه گزار: تهران – بلوار میرداماد خیابان نساء کوچه پیرزاده – پلاك 38 طبقه اول واحد 2
3 – موضوع مناقصه: تکمیل عملیات اجرایی ساختمان هتل سپهر واقع در عسلویه؛
4 – شرح مخت صر عملیات: باقیمانده عملیات اجرائی احداث فاز «2» هتل سـپهر واقع در منطقه شـیرینو-عسـلویه شـامل : خرید و
اجراي عملیات مربوط به تکمیل اسکلت فلزي و سقف ها، عملیات سفت کاري و نازك کاري و تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان
هتل 9 طبقه سـپهر به متراژ 14500 مترمربع و عملیات محوطه سـازي به طور کامل براسـاس مشـخصـات ، نقشـه هاي اجرائی و
مدارك و مشخصات فنی .
5 – محل پروژه: استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شیرینو- روبروي هتل کاویان- هتل سپهر.
6 – گواهینامه صلاحیت و زمینه تخصصی مورد نیاز:
.1-6 داشتن گواهینامه پایه یک ابنیه و پایه سه تاسیسات (توامان) از سازمان برنامه و بودجه کشور.
.2-6 سابقه اجرا و تکمیل پروژه هاي مشابه.
7 – روش انتخاب پیمانکار: انتخاب پیمانکار به روش مناقصه عمومی دو مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی می باشد.
8 – ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز قابل قبول:
.1-8 کلیه شرکت کنندگان در مناقصه پس از ارزیابی کیفی و در صورت کسب حداقل امتیاز لازم، مجاز به شرکت در مراحل بعدي
مناقصه می باشند.
.2-8 روش ارزیابی به صورت وزنی و بر اساس امتیازات تعیین شده صورت خواهد پذیرفت.
.3-8 حداقل امتیاز مورد قبول در ارزیابی کیفی 65 می باشد.
9 – سایر شرایط:
-1-9سایر جزئیات و اطلاعات مربوطه در اسناد ارزیابی کیفی مندرج است.
-2-9 شرکت قطب پترو شیمی سپهر لاوان در برر سی م ستندات و نیز قبول و یا رد هر یک و یا تمام م ستندات ارزیابی کیفی ارائه
شده توسط مناقصه گران بدون آنکه نیاز یه پاسخگویی باشد، مختار است.
10 – مهلت و محل دریافت اســناد ارزیابی: متقاضـــیان می توانند حداکثر به مدت 5 روز کاري از زمان درج آگهی نوبت دوم براي
دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس مناقصه گزار مندرج در بند 2 فوق مراجعه نمایند.

جهت دانلود فراخوان کلیک کنید

-2061951231_1096533240

321527554_633218960

 

 

 

Share :

لینک کوتاه :

https://www.sepehrenergy.com/?p=24120

اخبار اخیر