​​​هیات مدیره.jpg

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره انرژی سپهر

مدیر عامل رئیس نایب رئیس عضو عضو عضو
سید رحیم شریف موسوی سید محمد حسینی حمید اکبری محمد جواد صداقت مصطفی طاهری نجف آبادی سیدعلی بهشتیان
نماینده شرکت خوارزمی نماینده شرکت پتروشیمی آریا نماینده شرکت پتروفرهنگ نماینده پتروشیمی مهتاب پارسیان نماینده شرکت کارت ایران
​​